Cookie information
Vi använder cookies för att samla in statistik och för trafikmätning. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsen. Genom att klicka på accepterar du användningen av cookies.

Ring
JO Säkerhetsslogan vårt tecken på din säkerhet
Vad letar du efter?
 
0
0,00 Kr.

Etikett med GHS-farosymboler

GHS-farosymboler, trädde i kraft den 1 juni 2015 och har ersatt de gamla farosymbolerna.
Vi tillverkar alla godkända GHS-farosymboler i flera varianter. GHS-farosymbolerna kan användas i nästan alla länder.

Klassificera med GHS-farosymboler

De farliga kemikalierna är indelade i tre generella farogrupper, beroende på om de är hälsofarliga, miljöfarliga eller fysiskt farliga. Det finns nio klassificeringar, och farliga kemikalier måste därför märkas med en eller flera av GHS-farosymbolerna: Explosiv - Gaser under tryck - Akut giftig - Brandfarlig - Kronisk hälsofara - Miljöfara - Brandfarlig - Frätande - Hälsofara.
Beställ GHS-farosymboler snabbt och enkelt här i webshopen.

Du kan läsa mer om GHS-farosymbolerna här

 • Galleri
 • Lista
   

De farliga kemikalierna är indelade i tre generella farogrupper, beroende på om de är hälsofarliga, miljöfarliga eller fysiskt farliga. Det finns nio klassificeringar, och farliga kemikalier måste därför märkas med en eller flera av GHS-farosymbolerna: Explosiv - Gaser under tryck - Akut giftig - Brandfarlig - Kronisk hälsofara - Miljöfara - Brandfarlig - Frätande - Hälsofara.

Beställ GHS-farosymboler snabbt och enkelt här i webshopen.

exempel på GHS-etiketter på rulle

GHS-farosymboler - ta reda på mer

JO Safety bär godkända GHS-farosymboler för märkning av farliga kemikalier och kemikalieinnehållande blandningar.
Symboler används för att uppmärksamma att kemikalier eller blandningar som innehåller kemikalier utgör en fysisk fara, en hälsorisk eller en miljöfara. Det finns nio GHS-klassificeringar och därmed nio farosymboler.
GHS-farosymbolerna säkerställer att alla – från tillverkare till förare och förpackningspersonal till konsument – är medvetna om farorna med produkterna och hur de ska hanteras på rätt sätt.
Med bra säkerhetsmärkning är risken för hantering, transport och användning av produkterna så liten som möjligt.

Nya regler för klassificering, märkning och förpackning med CLP-förordningen
Under perioden 2010-2015 kommer klassificering, märkning och förpackning enligt klassificeringsordningen att ersättas av reglerna i CLP-förordningen. Det innebär bland annat att de orangea farosymbolerna försvinner och ersätts av de nya GHS-farosymbolerna som är vita med röd kant och svart piktogram.

Övergången sker i etapper. Under perioden ska tillverkare och leverantörer därför känna till ett antal deadlines i samband med införandet av CLP-förordningen.

Den här artikeln ger dig svar på viktiga frågor som: Vad är CLP och GHS - vad ska klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP-förordningen - vem är ansvarig - vad ska det stå på etiketten och hur ska den se ut.

Vad är GHS och CLP?
GHS står för Globally Harmonized System of Classification (globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier). GHS är FN:s standardisering av kemikalier.

GHS-systemet resulterar i CLP-förordningen. CLP är en förkortning för Classification, Labeling and Packaging of Chemicals.

Förordningens riktlinjer kompletteras i Danmark av en uppsättning danska specialregler om förvaring och försäljning av giftiga ämnen, som behålls från klassificeringsförordningen. CLP-förordningen administreras av European Chemicals Agency (ECHA).

Vilka kemikalier omfattar CLP-förordningen?
CLP-förordningen omfattar i princip alla kemikalier och kemikaliehaltiga blandningar som marknadsförs eller importeras till EU.

De kemikalier och kemikaliehaltiga blandningar som omfattas av annan lagstiftning är dock undantagna. Det gäller till exempel kemikalier i livsmedel och kosmetika.
Även om en kemisk eller kemikalieinnehållande produkt är klassificerad för en fara enligt CLP-förordningen, behöver den inte märkas med GHS-farosymbolen om faran är mycket liten, vanligtvis eftersom produkten innehåller en mycket liten mängd av farlig kemikalie.

Vem ansvarar för klassificering, märkning och förpackning?
Det är den enskilde tillverkarens och leverantörens ansvar att ta reda på risken för personskador, hälsa eller miljö orsakade av kemikalier och blandningar som innehåller kemikalier.
CLP-förordningen kräver därför ett stort antal företag:
 • Företag som producerar eller importerar kemiska blandningar för återförsäljning till företagsanvändare eller återförsäljare
 • Företag som lagrar kemiska blandningar för återförsäljning online eller offline. Denna grupp omfattar ett stort antal företag, till exempel livsmedelsbutiker, bilhandlare, järnaffärer, klädaffärer och trädgårdscenter.
 • Företag som använder kemiska blandningar som importeras till EU som en del av en tjänst – till exempel städning, takstädning eller bekämpning av råttor, möss, insekter eller ogräs.

Många kemikalier har en EU-klassificering
Vissa kemiska ämnen och blandningar måste klassificeras av företagen själva, medan andra redan har en harmoniserad EU-klassificering.
Om ett ämne eller en blandning redan har en harmoniserad EU-klassificering måste företaget följa den. Du hittar en lista över redan klassificerade ämnen i CLP-förordningens bilaga sex.

Om den kemiska eller kemikalieinnehållande produkten inte har en harmoniserad EU-klassificering ska företaget självklassificera. Vid självklassificering ska företaget självständigt ta reda på ämnets faroklass och vilket faroord och vilken H-fras och eventuellt P-fras som produkten ska märkas med.
Självklassificering av kemikalier eller blandningar som innehåller kemikalier ska rapporteras till industrilistan hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors. Rapporten ska lämnas senast en månad efter marknadsföring i EU eller import till EU. Kemikalier och blandningar som innehåller kemikalier ska klassificeras, oavsett hur små mängder farliga kemikalier det handlar om.

På Naturvårdsverkets hemsida och i bilaga 7 till CLP-förordningen finns hjälp för producenter och leverantörer som behöver mer information om självklassning.

Hur märker man enligt CLP-förordningen?
Märkning enligt CLP-förordningen visar: innehållet i förpackningen - arten av den skadliga effekten på miljön eller människor - hur stor risken är - hur man hanterar förpackningen och innehållet på rätt sätt och vad man ska göra vid en olycka .
Vissa kemikalier eller kemiska blandningar måste förses med flera GHS-farosymboler, eftersom det finns flera typer av risker med produkten. Exempelvis kan gaser under tryck orsaka risk för både brand och explosion.

Så här ska farliga kemikalier och blandningar märkas:
 • En eller flera GHS-farosymboler visar de faror som innehållet i förpackningen är klassificerat för.
 • Signalordet Fara eller Varning visar graden av fara. Innehållet i förpackningen med signalordet Fara är farligare än innehållet i förpackningen med signalordet Varning.
 • Fras som anger vilken risk den kemiska eller kemikalieinnehållande produkten medför. H-frasen består av ett H för fara och tre siffror. Frasen visar om innehållet i en förpackning utgör en fysisk fara, en hälsorisk eller en miljöfara. Samtidigt klargörs i H-utlåtandet vilken fara det är fråga om. H205 betyder till exempel Risk för massexplosion vid brand.
 • Uttalanden som visar hur den kemikalie- eller kemikalieinnehållande produkten hanteras på ett säkert sätt, eller vad som görs för att minimera skadorna vid en olycka. P står för Försiktighet. P102 betyder t.ex. Förvara utom räckhåll för barn.

Vilka GHS-klassificeringar finns det?
Det finns 9 GHS-klassificeringar:
 • Brandfarligt – Klassificeringen visar att förpackningen innehåller brandfarliga kemikalier. Innehållet är inte alltid brandfarligt i sig, men kan intensifiera eller orsaka brand, oftast för att det avger syre
 • Explosiv – Denna klassificering visar att innehållet är explosivt, eftersom förpackningen till exempel innehåller organiska peroxider eller fasta, flytande eller explosiva gaser
 • Akut giftigt – Klassificeringen visar att även små mängder av innehållet kan vara dödligt eller orsaka livsfara
 • Kronisk hälsofara – Klassificeringen visar att innehållet kan orsaka kroniska hälsoskador som cancer, DNA-skador, andningssvårigheter eller organskador
 • Hälsofara – Innehållet kan orsaka andningsproblem, berusning eller hud- och ögonirritation. Vid förtäring kan produkten orsaka organskador
 • Gaser under tryck – Klassificeringen gaser under tryck visar att flaskorna innehåller gas. Beroende på typ kan gasen orsaka frys-, kyl- eller korrosionsskador, precis som att flaskorna kan explodera vid brand
 • Brandfarligt – Klassificeringen används för brandfarliga kemikalier
 • Miljöfara – Klassificeringen visar att förpackningen innehåller miljöfarliga kemikalier och kemiska blandningar som medför risk för miljöskador vid spill.
 • Frätande – Klassificeringen frätande visar att kontakt med innehållet medför risk för bestående skador på hals, ögon och hud.

Hur ska faromärkning med GHS-farosymboler se ut?
För att säkerställa igenkännbarhet och synlighet gäller ett antal riktlinjer för faromärkningen.
En etikett med GHS-farosymbolen måste antingen fästas på kemikaliens eller den kemikalieinnehållande produktens förpackning, eller så måste farosymbolen tryckas på förpackningen. För kemikalier och kemikaliehaltiga blandningar till försäljning i Danmark ska texten vara dansk. Information ska vara lätt att läsa och skriva ut så att den inte kan raderas.
Slutligen ska särskilt farliga ämnen och blandningar som säljs i detaljhandeln förses med en påtaglig varning för blinda och synskadade. Den taktila varningen är formad som tre upphöjda prickar eller en upphöjd triangel. Dessa inkluderar bland annat ämnen som orsakar andningssvårigheter eller hudfrätning, samt akut giftiga eller brandfarliga ämnen.
Du kan läsa mer om märkning på Naturvårdsverkets hemsida.

Vilka tidsfrister gäller i CLP-förordningen?
Övergången från klassificeringsordningen till CLP-förordningen sker i etapper, så att producenter och leverantörer hinner sälja lagret eller märka det enligt de nya reglerna. Särskilda regler gäller i övergångsfasen. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på deadlines:
 • Sedan 1/12 2010 är det juridiskt bindande att klassificera rena kemiska ämnen enligt CLP-schemat
 • Från 1 juni 2015 ska kemiska blandningar klassificeras enligt CLP-förordningen
 • Fram till 1 juni 2015 ska kemiska ämnen klassificeras enligt både den gamla klassificeringsordningen och den nya CLP-förordningen om säkerhetsdatabladet. Riktlinjer för säkerhetsdatablad finns i REACH-förordningen.
 • Senast 1 juni 2017 ska blandningar som har marknadsförts eller importerats till EU före 1/6 2015 vara märkta och förpackade enligt CLP-förordningen. Under övergångsperioden är det endast tillåtet att använda en typ av märkning av blandningar och ämnen på förpackningen för att undvika förväxling.Den 1 juni 2017 är det inte längre lagligt att sälja produkter märkta med de orangea farosymbolerna. Det är därför viktigt att sälja ut eller märka varulagret enligt de nya reglerna före det datumet.

Hur ska kemikalier förpackas?
För att säkerställa korrekt förvaring måste förpackningen uppfylla ett antal krav. Själva förpackningen och förslutningen ska vara täta och kunna förslutas säkert, och den ska tåla normal hantering. Förpackningen ska vara utformad av material som tål kemikalieinnehållet. Förpackningar och kemikalieinnehåll får inte kunna bilda farliga kemiska föreningar.

Läs mer om GHS-farosymboler

Du är alltid välkommen att kontakta oss på JO Safety om du har några frågor – vi ser fram emot att hjälpa till.
Vi har ett mycket stort utbud av GHS-farosymboler, farodekaler och skyltar för farligt gods.
Behöver du etiketter med Psätzenter och Hsätzener eller andra speciella önskemål trycker vi gärna etiketterna åt dig.
Se sortimentet nu – och beställ GHS-farosymboler idag.