Cookie information
Vi använder cookies för att samla in statistik och för trafikmätning. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsen. Genom att klicka på accepterar du användningen av cookies.

Ring
JO Säkerhetsslogan vårt tecken på din säkerhet
Vad letar du efter?
 
0
0,00 Kr.

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR PER 24 MARS 2020

Nedan hittar du villkor och information gällande handel med JO Safety A/S. Om du är osäker på villkoren är du välkommen att kontakta JO Safety på info@josafety.com eller på tel: +45 7077 7733.

Dessa försäljnings- och leveransvillkor ersätter alla andra tidigare tryckta villkor.

1. SLUTANDE AV AVTAL

11.1 Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller i den mån de inte uttryckligen avviks från annat skriftligt avtal.

2. PRISER OCH BETALNING – ÄGANDEFÖRBEHÅLL

2.1 All försäljning sker till priser i SEK som gäller på leveransdagen. Alla priser är exkl. moms, offentliga avgifter av alla slag, förpackningstransporter etc. Priser i pristabeller är icke bindande och kan ändras när som helst utan förvarning. Erbjudanden gäller i 30 dagar från datumet för det skriftliga erbjudandet, om inte annat anges.

2.2 Betalning ska ske på angiven förfallodag. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad månad. Om betalning inte sker på förfallodagen, eller om köparen inte tar emot den sålda varan när köparen är skyldig att göra det, har JO Safety A/S rätt att häva köpet omedelbart och utan ytterligare meddelande.

3. LEVERINGSTID OG -STED FOR JO SAFETY A/S’ LEVERANCE

3.1 Om ett särskilt avtal har upprättats där dagsböter beskrivs kan dessa böter uppgå till högst 0,1 % av den totala leveransen pr. dag leveransen är försenad, dock så att böterna inte kan överstiga 7,5 % av leveransens värde. Ingen ersättning kan utkrävas utöver ovan nämnda dagpenning.

3.2 Alla leveranser sker från ex works/ab fabrik (INCOTERMS 2000) om inte annat skriftligen avtalats. Risken för den köpta varan övergår till köparen vid leverans. När köparen är skyldig att hämta varan och JO Safety A/S håller den redo, övergår risken på köparen redan från denna tidpunkt. Om annan utlämningsplats än JO Safety A/S:s verksamhetsställe avtalas, ingår transporten dit inkl. eventuellt lastning på köparens bekostnad och risk, om inte annat uttryckligen avtalats.

3.3 Den förväntade leveranstiden är 1-5 arbetsdagar.

4. UNDERSÖKNINGSPLIKT OCH REKLAMATION

4.1 Köparen ska omedelbart efter mottagandet genomföra en noggrann undersökning av leveransen för att säkerställa att varan är felfri och levererad i enlighet med kontraktet. Om köparen vid denna tidpunkt anser att varan är felaktig, ska han, om han vill åberopa felet, skriftligen meddela JO Safety A/S detta inom 24 timmar från leverans.
4.2 Om köparen får klagomål avseende JO Safety A/S leverans eller delar därav från köparens kunder eller andra användare av JO Safetys leverans ska köparen omedelbart vidarebefordra reklamationen skriftligen/framställa reklamation till JO Safety A/S.
Om köparen inte fullgör denna skyldighet kan köparen inte senare framställa brist- eller ersättningsanspråk mot JO Safety A/S, liksom köparen i det inbördes förhållandet mellan JO Safety A/S och köparen ska hålla JO Safety A/S från varje anspråk som köparens kunder har rätt att få debiterat direkt till JO Safety A/S.

4.3 Om köparen inte har framfört en skriftlig reklamation inom 12 månader från JO Safety A/S:s leveransdatum, är köparen i alla avseenden förhindrad att göra gällande alla fel, ersättning eller eventuella garantianspråk eller andra rättigheter.

4.4 Reklamationsrätten omfattar konstruktionsfel, tillverkningsfel, materialfel och komponentfel. Alla andra fel kan inte klagas på.

4.5 Vid köp omfattar reklamationsrätten inte om fel och defekter uppstår på grund av transportskador, felaktig montering, installationsfel, överbelastning, våld mot produkten, oavsiktlig användning av produkten, bristande underhåll, bristande kunskap om användning av produkten eller andra liknande omständigheter som fabriken inte har något inflytande över.

4.6 Reklamationsrätten omfattar inte slitdelar och förbrukningsvaror

4.7 Ingen garanti ges på försäljning av begagnade produkter.

4.8 Vid tveksamhet ska kontakt tas till JO Safety A/S innan montering sker.

5. FEL OCH BRISTER

5.1 Om det visar sig att produkten är defekt har Safety A/S rätt att avhjälpa det. JO Safety A/S kan dock välja att låta andra utföra förbättringen. JO Safety A/S har i så fall rätt att få defekta produkter levererade, vilka ersatts av JO Safety A/S. Om det av dessa produkter framgår att JO Safety A/S inte bär skulden för den orsakade skadan förbehåller sig JO Safety A/S rätten att kräva betalning för produkterna och kräva återbetalning av lämnad ersättning.

5.2 Endast om JO Safety A/S inte inom skälig tid och med skäligt antal avhjälpningsförsök kan genomföra avhjälpning, felrättelse eller rättelse etc. kan köparen låta utföra avhjälpning av tredje part eller kräva nedsättning i köpeskillingen.
Om köparen omotiverat låter avhjälpande utföras av tredje man kan köparen i sådana fall inte kräva kostnader som täcks av JO Safety A/S

5.3 Vid anmälan av reklamationer ska alltid produktens serienummer anges.

5.4 Köparen står själv för risken att JO Safety A/S leverans är lämplig för ändamål som är särskilt tillämpliga för köparen.

6. BEGÄRAN OM ANSVAR

6.1 JO Safety A/S ansvarar endast för fel i JO Safety A/S:s leveranser, om köparen har använt dessa i enlighet med föreskrifter och på ett ansvarsfullt sätt och enligt eventuella instruktioner från JO Safety A/S. JO Safety A/S ansvar är begränsat till fel i JO Safety A/S egna leveranser, dock inte för fel som uppstår i samband med att JO Safety A/S leveranser tillkommer eller till andras leveranser.

6.2 JO Safety A/S ansvarar under inga omständigheter för drift, tid, vinst eller andra indirekta förluster för köparen eller dennes kunder eller andra användare av JO Safety A/S:s leveranser.
Köparen kan inte kräva ersättning för att täcka de kostnader som kan uppstå vid borttagning och återmontering av de föremål eller installationer i vilka varan kan ha införts.

6.3 I den mån JO Safety A/S kan komma att hållas ansvarig gentemot tredje part är köparen skyldig att hålla JO Safety A/S skadeslös i den mån sådant ansvar sträcker sig utöver de begränsningar som anges i dessa villkor.

6.4 Köparens eventuella ersättningskrav får aldrig överstiga den totala entreprenadsumman för JO Safety A/S:s tjänst(er) som är specifikt kopplade till det eller de fel i leveransen som ger upphov till ansvar.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 JO Safety A/S friskriver sig i det inbördes förhållandet mellan JO Safety A/S och köpare allt ansvar för affärsskador som kan vara kopplade till JO Safety A/S:s leveranser. Om JO Safety A/S tillgodoses krav på ersättning för skada på kommersiell egendom från köparens kunder, deras kunder eller andra senare användare av JO Safety A/S:s leveranser, är köparen skyldig i det ömsesidiga förhållandet mellan JO Safety och köparen att hålla JO Safety A/S skadeslös för sådant krav samt täcka JO Safety A/S skäliga kostnader för försvar mot detta.

7.2 Ingen garanti ges för 1 mm plastmaterial som installeras eller används utomhus. Vi rekommenderar att istället använda aluminium- eller alu-sandwichplatta.

7.3 JO Safety A/S ansvarar inte under några omständigheter för drift, tid, vinst eller andra indirekta förluster för köparen eller dennes kunder eller andra användare av JO Safety A/S leveranser.

8. INTELLEKTUELLA RÄTTIGHETER OCH KONFIDENTIALITETER

8.1 Alla JO Safety A/S immateriella rättigheter som kan vara förknippade med leveransen förblir JO Safety A/S:s egendom.

8.2 Köparen har inte rätt att utan JO Safety A/S skriftliga medgivande förse tredje part med kunskap om teknisk eller kommersiell information som till sin natur är konfidentiell, eller som indikerats av JO Safety A/S vid ingående av avtalet eller senare som konfidentiellt. Samtliga ritningar, modeller och andra tekniska handlingar avseende leveransen som överlämnas från JO Safety A/S till köparen före eller efter avtalets ingående tillhör JO Safety A/S. Utan medgivande från JO Safety A/S får nämnda material endast användas för användning eller återförsäljning av produkten.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Vid force majeure är JO Safety A/S befriad från sina skyldigheter så länge force majeure-situationen består. Force majeure föreligger om JO Safety A/S eller JO Safety A/S:s underleverantörer är förhindrade att uppfylla avtal som regleras av dessa försäljnings- och leveransvillkor till följd av händelser som krig, inbördeskrig, uppror, terrordåd, offentliga restriktioner, import eller exportförbud, naturkatastrofer av något slag samt omfattande eller lokala arbetskonflikter, brand, strömavbrott, datavirus eller liknande, om det inte kan påvisas att JO Safety A/S rimligen borde ha förutsett detta vid ingåendet av överenskommelsen.

10. VAL AV LAG OCH JURISDIKTION

10.1 Tvister i samband med avtal mellan JO Safety A/S och köparen ska avgöras enligt dansk lag vid JO Safety A/S:s hemmaplan eller Sjö- og Handelsdomstolen i Köpenhamn, efter JO Safety A/S val.

11. ÄGANDERÄTTER

11.1 Äganderätten till det sålda kvarstår hos JO Safety A/S tills hela köpeskillingen är betald, varpå köparen tills dess inte har rätt att sälja, pantsätta, hyra ut, låna ut, ge bort, deponera eller på annat liknande sätt kassera effekterna. Om tjänster inte betalas i tid, eller om köparen på annat sätt bryter mot något av bestämmelserna i detta avtal, har JO Safety A/S rätt att via kronofogderätten återta de sålda effekterna eller att kräva betalning av sin restfordran beräknad enligt med kreditavtalslagen har JO Safety A/S rätt att förverkliga det föremål som omfattas av äganderättsförbehållet, samt har även rätt att göra en ev. restfordran som gäller köparen.

JO Safety A/S er berettiget til at realisere den af ejendomsforbeholdet omfattende genstand, og er ligeledes berettiget til at gøre en evt. restfordring gældende over for køber.

12. RETURREGLER / ÅTERRÄTT

Som konsument vid konsumentköp har du 14 dagars ångerrätt, enligt reglerna i konsumentavtalslagen. Denna ångerrätt kan inte hävdas av näringsidkare vid kommersiella köp. Ångerrätten gäller endast i samband med antingen 1) avtal som ingås genom distansförsäljning och 2) avtal som ingås utanför JO Safety A/S verksamhetsställe. Om du utnyttjar din ångerrätt i ett avtal som ingåtts med JO Safety A/S kommer vi som standard att återbetala alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnader (men inte extra kostnader till följd av ditt eget val av annan form av leverans än den billigaste formen av standardleverans, som vi erbjuder).

Var uppmärksam på att om du utnyttjar din ångerrätt så har du inte ovillkorlig rätt att få tillbaka hela beloppet av varan. För att få tillbaka hela köpeskillingen ska varan endast vara använd i sådan omfattning som hade varit möjlig och acceptabel i en fysisk butik. Om den givna varan har använts utöver nämnda nivå kan det medföra en värdeminskning och JO Safety A/S förbehåller sig rätten att bedöma och kvitta denna värdeminskning i returbeloppet. Värdeminskningen beräknas utifrån en konkret bedömning av vad den använda produkten kan säljas vidare för till annan konsument.

Varor som specialtillverkats eller tagits hem enligt kundens egna specifikationer eller på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel ingår inte i konsumentavtalslagens ångerrätt.

För att utnyttja ångerrätten måste du entydigt meddela JO Safety A/S per e-post: info@josafety.com om detta senast 14 dagar efter den dag du mottagit varan. Du måste då, utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då du har informerat oss om ditt utnyttjande av ångerrätten, returnera varorna till:
 
JO Safety A/S
Skovalleen 24 
4800 Nykøbing Falster
Danmark
  
De direkta kostnaderna i samband med retur av varor vid ånger bärs av dig som köpare och du bär även ansvaret för varan/paketet tills det levereras till JO Safety A/S, därför rekommenderar vi att du ser till att varorna är säkert inslagna och korrekt adresserade.

13. BETALNINGSMETODER / KREDITVILLKOR

Företag kan välja fakturabetalning och JO Safety A/S ger 8 dagars kredit som standard.

Offentliga institutioner kan handla via faktura og EAN och JO Safety A/S ger som utgångspunkt 30 dagars kredit.

Företag, offentliga och privat köpare kan betala direkt med betalkorten Visa och MasterCard.

Betalning kommer först vara dragen på ditt konto när varan är klar till utskick .

Betalning sker via en säker och krypterad SSL-anslutning (Secure Socket Layer). Det innebär att din kortinformation inte kan läsas av utomstående. När du handlar med betalkort förbehåller vi oss rätten att kontrollera om de angivna personuppgifterna stämmer.

14. INFORMATION OM KLAGOMÅL

EU-kommissionens onlineklagomålsportal kan också användas när du lämnar in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som bor i ett annat EU-land. Klagomål lämnas här – http://ec.europa.eu/odr. När du lämnar in ett klagomål måste du ange vår e-post info@josafety.com